• Direct contact? info@arbopro.nl

Algemene
voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.

Algemene Voorwaarden ArboPro versie 4 KVK : 140.81526

ArboPro
Euregiopark 2A
6467 JE KERKRADE
045 471 00 77
info@arbopro.nl
www.arbopro.nl

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ArboPro: (medewerkers van) ArboPro, statutair gevestigd te Kerkrade, aan het Euegiopark 2A, 6467 JE.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee ArboPro onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan wel waarmee ArboPro een overeenkomst heeft gesloten tot het verrichten van Diensten.

Partijen: ArboPro en de opdrachtgever.

Werknemer: iedere persoon die met de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst, als gedefinieerd in het burgerlijk wetboek, heeft gesloten of daarmee gelijkgesteld wordt.

Verzuimpercentage: het totaalaantal verzuimde kalenderdagen (ziektedagen) over de voorafgaande twaalf kalendermaanden als percentage van het totaalaantal beschikbare kalenderdagen van alle dienstbetrekkingen, waarbij één week gelijk is aan zeven kalenderdagen. De eerste ziektedag is de dag waarop volgens de melding van de opdrachtgever de werknemer voor het eerst wegens ziekte niet werkzaam is of tijdens het werk ziek naar huis vertrekt. De laatste ziektedag is de dag voor de dag waarop de werknemer weer in staat is zijn werk volledig te hervatten en hersteld dient te worden gemeld.

Diensten: alle door of vanwege ArboPro ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden.

ArboPro Optimaal Pakket: overeenkomst waarin alle overeengekomen verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd voor een van tevoren bekend vast bedrag, ongeacht het daadwerkelijke verzuim.

ArboPro Basis Pakket: overeenkomst waarbij de opdrachtgever een vast laag bedrag per jaar betaalt en de overeengekomen verzuimbegeleiding per verrichting apart in rekening wordt gebracht.

Project: overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van abonnement.

Werkafspraken: afspraken tussen partijen, die onderdeel vormen van een overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van ArboPro en op alle overeenkomsten die door partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.

2.2         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ArboPro zijn aanvaard en gelden slechts voor een overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft.

2.3         Door ondertekening van enige overeenkomst met ArboPro, waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen, deze te hebben aanvaard en afstand te doen van eventuele normaliter door de opdrachtgever zelf gehanteerde algemene voorwaarden.

2.4         Indien ArboPro een of meer aan haar, op grond van deze algemene voorwaarden, toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.

2.5         Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal ArboPro een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling formuleren, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten op het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 

 1. Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

3.1         ArboPro is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. ArboPro verplicht zich om uiterlijk zes weken voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

3.2         Indien ArboPro van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3 lid 1 gebruik maakt, is de opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 1. Werkingsgebied

4.1         ArboPro zal uitsluitend binnen Nederland diensten uitvoeren, tenzij met de opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt en deze de daaraan verbonden extra kosten zal vergoeden.

 

 1. Verplichtingen en gevolgen van het opzeggen van een overeenkomst; medische dossiers

5.1         Bij beëindiging van een overeenkomst, verplicht opdrachtgever zich de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging van de onderneming van de opdrachtgever, onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van deze opzegging.

5.2         Indien, bij het einde van een overeenkomst door een der partijen, medische dossiers dienen te worden overgedragen aan een andere arbodienst, dan is persoonlijke en schriftelijke toestemming van de betrokken Werknemers vereist.

5.3         Indien ArboPro medische dossiers overdraagt aan een andere arbodienst, is ArboPro gerechtigd aan de opdrachtgever de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen.

5.4         In geval van overdracht van medische dossiers aan een andere arbodienst vervalt daarmee iedere aansprakelijkheid van ArboPro .

5.5         ArboPro is gerechtigd eerst aan overdracht van medische dossiers mee te werken, nadat alle door de opdrachtgever aan ArboPro verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die verband houden met de overdracht, zijn voldaan.

 

 1. Wijziging tarieven

6.1         Alle door ArboPro genoemde tarieven zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2         ArboPro is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven voor diensten aan te passen

 

 1. Wijziging van Diensten

7.1         Indien een wijziging in de, voor een overeenkomst tussen partijen relevante, wet- en regelgeving voor ArboPro dan wel voor de opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden diensten verricht door ArboPro op grond van deze nieuwe verplichtingen geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.

7.2         De opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging, als bedoeld in artikel 7 lid 1, voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan ArboPro te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

 

 1. Inschakelen van derden

8.1         ArboPro is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Tenzij de opdrachtgever met de ingeschakelde derde een nieuwe overeenkomst aangaat, behoudt ArboPro ten aanzien van de werkzaamheden verricht door derden de eindverantwoordelijkheid en blijven deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

8.2         Indien het volgens ArboPro voor een goede oordeelsvorming noodzakelijk is om informatie van de behandelende sector op te vragen over de gezondheidstoestand van werknemer, zullen de daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.

8.3         ArboPro zal alle door de behandelende sector aan ArboPro verstrekte informatie betreffende werknemers vertrouwelijk behandelen en aan de opdrachtgever hierover, zonder schriftelijke machtiging van de betreffende Werknemer, geen mededelingen doen.

 

 1. Annuleren van afspraken en van overeengekomen diensten

9.1         Annuleren van een consult, ongeacht de datum van hersteld melden, dient uiterlijk twee dagen voor het afgesproken tijdstip te worden gemeld. Indien annulering niet of niet tijdig is geschied, is ArboPro gerechtigd de overeengekomen diensten in rekening te brengen, conform het geldende tarievenoverzicht verrichtingen.

9.2         Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele werknemer, dienen, tenzij anders is overeen gekomen, uiterlijk zeven werkdagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum schriftelijk door de opdrachtgever te worden geannuleerd.

 

 1. Vergoedingsgrondslag (aantal werknemers, verzuimpercentage) en verrekening

10.1       Voor zover de aan ArboPro verschuldigde vergoeding gebaseerd is op het aantal werknemers dat bij de opdrachtgever in dienst is, wordt deze vergoeding in eerste instantie berekend op basis van het aantal Werknemers dat, op het moment dat ArboPro de overeengekomen dienste aanvangt, in dienst is bij de opdrachtgever.

10.2       Aan het begin van ieder kalenderjaar verstrekt de opdrachtgever op verzoek van ArboPro een door een accountant gewaarmerkte opgave van het aantal werknemers welke bij opdrachtgever het afgelopen kalenderjaar in dienst is geweest. Dit aantal zal tevens gelden als basis voorschot voor het nieuwe kalenderjaar.

10.3       Indien de opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het verstrekken van deze opgave berekent ArboPro een toeslag van 25%.

10.4       Het staat ArboPro vrij om, in het kader van het bepalen van de aan ArboPro verschuldigde vergoeding, een onderzoek in te (laten) stellen naar de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, zijn de kosten van het onderzoek voor rekening van de opdrachtgever en is ArboPro gerechtigd om met terugwerkende kracht de juiste tarieven en prijzen in rekening te brengen. Er wordt geen verschil gemaakt tussen parttimers en fulltimers. ArboPro zal het volledige abonnement bedrag in rekening brengen bij een aansluitperiode welke minimaal 3 maanden bedraagt.

 

 1. Facturering, betaling en tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten

11.1       Facturering vindt vooraf plaats, bij verlenging van de overeenkomst per 1 januari.

11.2       Betaling van facturen dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum op een door ArboPro aangegeven bankrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn, zonder dat enige ingebrekestelling door ArboPro is vereist.

11.3       Vanaf het moment dat de opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1, in verzuim is, is ArboPro gerechtigd de overeengekomen diensten of wel tijdelijk op te schorten. Opschorting van de overeengekomen diensten laat de verplichting voor de opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet.

11.4       ArboPro is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van de tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten.

 

 1. Opschorting van betaling, verrekening en betwisting van de factuur

12.1       Indien de opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte en dient hij – schriftelijk en gemotiveerd – binnen de betalingstermijn van twee weken bezwaar aan te tekenen. Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur toch verschuldigd blijkt, is de opdrachtgever gehouden de wettelijke rente te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 11 lid 2, is verlopen.

12.2       Behoudens in geval van betwisting van (een onderdeel van) de factuur, als omschreven in artikel 12 lid 1, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling van aan ArboPro verschuldigde bedragen of tot verrekening daarvan met hetgeen de opdrachtgever van ArboPro te vorderen heeft of meent te vorderen te hebben.

 

 1. Financiële gevolgen niet of niet tijdig betalen; rente en incassokosten

13.1       Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is, als omschreven in artikel 11 lid 2, tot aan de dag van volledige betaling, is de opdrachtgever ArboPro de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van ArboPro op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.

13.2       Alle in redelijkheid door ArboPro gemaakte kosten voor invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke (waaronder begrepen de kosten van zowel interne als externe rechtsbijstand), zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van vijftien procent over het verschuldigde bedrag.

13.3       Indien en voor zover hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 2 als een boetebeding wordt gekwalificeerd, laat inroeping van deze boete het recht van ArboPro om tevens nakoming te vorderen van de aan de boete ten grondslag liggende verbintenis(sen) onverlet. Tevens behoudt ArboPro het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Informatie verstrekken en medewerking verlenen

14.1       De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren aan ArboPro van de in de werkafspraken opgesomde gegevens, binnen de daartoe gestelde termijnen en op de daartoe aangegeven wijze.

14.2       De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze doorgeven van alle wijzigingen van de in artikel 14 lid 1 bedoelde gegevens.

14.3       De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan werknemers, alsmede voor het opleggen van de verplichtingen aan werknemers.

14.4       De opdrachtgever verleent ArboPro toegang tot zijn onderneming en stelt ArboPro in staat een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de arbeidsomstandigheden door inspectie en onderzoek ter plaatse en door het voeren van gesprekken met werknemers.

14.5       Indien de overeengekomen diensten in het bedrijf van de opdrachtgever plaats vinden, zal de opdrachtgever, indien ArboPro daar tijdig om verzoekt, kosteloos personeel, materiaal en werkruimte ter beschikking stellen.

 

 1. Geheimhouding en anonimiteit

15.1       Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten van een overeenkomst of het uitvoeren van een overeenkomst verkrijgen of hebben verkregen. Het is niet toegestaan verstrekte inlogcodes aan derden over te dragen.

15.2       ArboPro is verplicht alle medische informatie en informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard, waar zij kennis van neemt, strikt vertrouwelijk te behandelen en zorgvuldig te (doen) bewaren.

15.3       ArboPro heeft een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven in artikel 15 lid 1 en lid 2, opgelegd aan al haar medewerkers en aan alle bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden.

15.4       De verplichting als beschreven in artikel 15 lid 1 geldt niet voor zover partijen verplicht zijn informatie te verstrekken op grond van de wet, een bindende uitspraak van een rechter of van een ander overheidsorgaan. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter vóór de openbaarmaking met de andere partij in overleg treden over de vorm, inhoud en wijze van openbaarmaking.

15.5       ArboPro zal de opdrachtgever niet mededelen welke werknemers gebruik hebben gemaakt van een arbeidsomstandigheden spreekuur of zich hebben onderworpen aan een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, noch mededelingen doen dienaangaande die herleidbaar zouden kunnen zijn tot individuele werknemers. ArboPro zal slechts in algemene zin de aard van de problemen, die in dit spreekuur aan de orde of uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, met de opdrachtgever bespreken. ArboPro staat hierbij in voor de volledige anonimiteit van de betrokken individuele werknemer(s).

15.6       In geval van een aanstellingskeuring bepaalt de te onderzoeken persoon of hij de uitslag van de  keuring (als eerste) wenst te vernemen en of er mededelingen aan de opdrachtgever mogen worden gedaan met betrekking tot de uitslag van de keuring. De opdrachtgever is ArboPro de kosten van de aanstellingskeuring verschuldigd, ongeacht of de opdrachtgever de uitslag van de keuring al dan niet verneemt.

 

 1. Dossierbeheer en – inzage (wet bescherming persoonsgegevens)

16.1       Op de in het medische dossier opgenomen medische en persoonsgegevens is het privacyreglement  van ArboPro van toepassing. Dit reglement ligt ter inzage bij ArboPro en wordt op verzoek van de opdrachtgever of van een werknemer toegezonden. Naast ArboPro heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn medische dossier. Zowel de opdrachtgever als andere derden kunnen slechts inzage in het medische dossier krijgen, indien zij daartoe een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende, machtiging van de werknemer overleggen.

 

 1. Aansprakelijkheid

17.1       ArboPro zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Deze overeenkomst is derhalve een inspanningsovereenkomst en geen resultaat overeenkomst

17.2       De opdrachtgever dient binnen een kalendermaand nadat hij bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het schade toebrengende feit, ArboPro aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade, dan wel ArboPro in gebreke te stellen.

17.3       De aansprakelijkheid van ArboPro voor schade is beperkt tot zover de polis beroepsaansprakelijkheid dit afdekt. Algemene aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot 1.250.000 euro per aanspraak. Beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot 500.000 euro per aanspraak.

17.4       In geval van mondelinge/telefonische communicatie tussen partijen is ArboPro niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.

17.5       ArboPro is niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen van instructies en adviezen van ArboPro of van derden door de opdrachtgever dan wel door een werknemer.

17.6       ArboPro is niet aansprakelijk voor schade (mede) voortvloeiend uit het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen van verplichtingen die door de opdrachtgever aan de werknemer zijn opgelegd, noch voor schade (mede) ontstaan voor schade (mede) het gevolg van tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten als bedoeld in artikel 11 lid 3.

17.7       Door de overdracht van medische dossiers door ArboPro aan een andere arbodienst, als omschreven in artikel 5, vervalt iedere aansprakelijkheid van ArboPro ter zake.

 

 1. Duur en beëindiging van de overeenkomst

18.1       Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur zoals beschreven in de overeenkomst. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder kalenderjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

18.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 18.3, hebben partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de overeenkomst door de andere Partij die, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is of het verzuim niet reeds is ingetreden, niet binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door die Partij is gezuiverd. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door opdrachtgever gelden in ieder geval steeds als wezenlijke verplichtingen onder de overeenkomst.

18.3       ArboPro is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daartoe eerst opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:

18.3.1    Blijkt dat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan ArboPro heeft verstrekt;

18.3.2    Aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

18.3.3    Het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;

18.3.4    Opdrachtgever zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

18.3.5    Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;

18.3.6    Maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van opdrachtgever;

18.3.7    De ondernemingsactiviteiten van opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;

18.3.8    Het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;

18.3.9    De opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor instemming van de ondernemingsraad of van de personeelsvertegenwoordiging van de onderneming van de opdrachtgever, als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden in combinatie met artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet.

18.4       Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 9.3 is opdrachtgever verplicht ArboPro daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

18.5       Duidelijkheidshalve zij vermeld dat opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd is de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval sprake is van (i) een wijziging van zeggenschap, (ii) een fusie of een splitsing of (iii) overgang van onderneming aan de zijde van opdrachtgever.

 

 1. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1       Alle geschillen tussen partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen tenzij ArboPro besluit het geschil voor te leggen aan de met betrekking tot de vestigingsplaats van de opdrachtgever bevoegde rechter.

19.2       Op elke overeenkomst tussen partijen en op elke door ArboPro uitgebrachte offerte is Nederlands recht van toepassing.

Onderstaand onze beschikbare downloads

logo arbopro

Gecertificeerde arbodienst

Kernbegrippen van onze arbodienstverlening zijn: kwaliteit, klantgerichtheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

logo arbopro

Gecertificeerde arbodienst

Kernbegrippen van onze arbodienstverlening zijn: kwaliteit, klantgerichtheid, zorgvuldigheid, en betrouwbaarheid.

Gezondheid, veiligheid en welzijn

van werkgevers en werknemers

logo arbopro

Wij gebruiken functionele cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Via deze link kunt u onze cookie policy bekijken: View more
Accept